วีซ่าฝรั่งเศส รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส (วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ หรือ วีซ่าเยี่ยมเยือน)

ก่อนไปยื่นขอ วีซ่าฝรั่งเศส คุณควรเตรียมเอกสารให้พร้อม! โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนที่จะทำให้ได้วีซ่า ดังนี้

 

เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมยื่น วีซ่าฝรั่งเศส มีดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า **หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรูณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า**
  2. รูปถ่ายสี ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเสนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) (ห้ามใช้รูป Scan จาก Computer)
  3. หลักฐานทางการเงิน สำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน **กรณีที่เป็นบริษัทรับรองค่าใช้จ่าย ต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัทด้วย**
  4. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าบัตร และด้านหลังบัตร)
  5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี แปลเป็นภาษาอังกฤษ) ในกรณีผู้เดินทางไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำจดหมายชี้แจงให้กับสถานทูตถึงระยะเวลาที่อยู่กินฉันท์สามี – ภรรยา
  6. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  8. เอกสารใบ Confirm โรงแรม
  9. แผนการเดินทาง 
  10. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมวงเงินประกันจำนวน 30,000 ยูโร
  11. หนังสือเชิญ (กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ)
  12. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า
  13. หลักฐานการทำงาน

**กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตราบริษัท โดยต้องระบุรายระเอียด ดังนี้ (ตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง)

**กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าสำเนาจะต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

**กรณีที่มีกิจการส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่ เป็นภาษาอังกฤษ

**กรณีผู้เดินทางเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตราให้เรียบร้อย)


กรณีทำวีซ่าเยี่ยมเยียนที่ฝรั่งเศส ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  1. จดหมายเชิญ  เขียนแบบใดก็ได้ ลงชื่อและวันที่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เชิญ และผู้สมัคร (ชื่อ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล) วัตถุประสงค์และระยะเวลาของการเยี่ยม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้สมัคร (รวมถึง ระยะเวลาของความสัมพันธ์)
  2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
  3. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัครหากมี
  4. ใบสูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส, หรือ ทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญที่มีแสตมป์เข้า-ออกประเทศไทย
  6. จดหมายอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้สมัคร
  7. รูปถ่ายคู่กัน หรือ แชทคุยกันทาง Application
  8. หลักฐานการทำงานของผู้เชิญ และ หลักฐานทางการเงิน
  9. หนังสือรับรองการให้ที่พัก ที่ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

หมายเหตุ

  • เด็กอายุตํ่ากว่า 16 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุ 15 ปี และมีบตรประชาชนแล้วให้นำสำเนามาแนบเรื่องด้วย)
  • ในกรณี พ่อ หรือแม่ของเด็ก (อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ของเด้ก ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางอำเภอ สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • ระยะเวลาในการยื่นเรื่องขอวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ (กรณียื่นขอเร่งด่วนจะต้องขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)
  • วีซ่าฝรั่งเศส หากท่านเคยแสกนนิ้วมือ ในกลุ่มประเทศเชงเก้นแล้ว ภายใน 5 ปี สามารถยื่นแทนได้

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

เลขที่ 35 ซอยเจริญกรุง 36 (หรือถนนแบรสต์) ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Web: th.ambafrance.org/ โทรศัพท์: 02 657 5100

ศูนย์รับวีซ่าฝรั่งเศส 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
จันทร์-ศุกร์ 08:00 – 12:30น. และ 13:30 – 16:30น.
Website: fr.tlscontact.com/ Tel: 02-838-6688
วัน – เวลาทำการของศูนย์รับวีซ่าฝรั่งเศส
วันพุธ เวลา 08:00น. – 12:30น. และ 13:30น. – 16:30น. และท่านสามารถรับหนังสือเดินทางกรณีวีซ่าผ่าน ได้เฉพาะวันพุธ เวลา 08.00 – 16.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08:00 – 12:00น. (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ชอบบทความดีดี ของ ขอบฟ้า ทราเวล ของดีต้องส่งต่อ….

1. ชอบ >> กด Like ติดตามเราได้ที่ Facebook: www.facebook.com/KhobfahOfficial/
2. ใช่ >> กดแชร์ ส่งต่อ สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆรู้ ท่านจะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
———————————————————————— //// ///// ————————————————————————
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
โทร. : 099-365 5442
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @KhobfahTravel

 

วันเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย

ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ

 


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.