วีซ่าอิตาลี รับยื่นวีซ่าอิตาลี (วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และ วีซ่าเยี่ยมเยือน)

ก่อนไปยื่นขอ วีซ่าอิตาลี ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง! มีรายละเอียดและขั้นตอน ที่จะทำให้ได้วีซ่า ดังนี้

 

เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมยื่น วีซ่าอิตาลี มีดังนี้

 • เอกสารส่วนตัว

   1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
   2. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 3.5 X 4.5 ซม.) **ภาพถ่ายต้องเห็นหู และคิ้ว ห้ามใส่ต่างหู สร้อยคอ และคอนเทคเลนส์ทุกประเภท ฉากหลังต้องเป็นสีขาว** (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
   3. สำเนาพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ
   4. สำเนาหน้าวีซ่า เชงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา ที่เคยได้รับอย่างล่ะ 1 แผ่น (ถ้ามี)
   5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
   6. สำเนาใบหย่า หรือสำเนาใบจดทะเบียนสมรส (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน

   1. จดหมายรับรองบัญชี บัญชีเงินออมทรัพย์ ระบุสกุลเงินเป็น Euro
   2. Bank Statement บัญชีเงินออมทรัพย์ (ตัวจริง) ย้อนหลัง 4 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า
 • เอกสารการทำงาน

   1. กรณีทำงานบริษัท ต้องใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) **ระบุตำแหน่ง, วันที่เริ่มทำงาน, เงินเดือน และระบุวัตถุประส่งค์ในการเดินทางครั้งนี้** (ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
   2. กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องแนบหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ใบจดทะเบียนพาณิช ที่มีชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ
   3. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องแนบหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียน (ฉบับจริง) (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • เอกสารแสดงการเดินทาง

   1. ใบจองโรงแรมที่พัก พร้อมระบุชื่อผู้เดินทางทั้งหมดให้ชัดเจน **เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ**
   2. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน สำหรับยื่นวีซ่าเท่านั้น
   3. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมวันที่เดินทางและค่ารักษาพยาบาล 30,000 ยูโร
   4. แผนการเดินทางตลอดทริป **เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว**
 • เอกสารเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ, ดูงานจัดแสดงสินค้า

   1. บัตรเข้าชมงานจัดแสดงสินค้าและจดหมายเชิญ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง
   2. หนังสือเชิญ (ฉบับจริง) จากบริษัทคู่ค้าหรือบริษัทในประเทศอิตาลี ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพำนัก
 • เอกสารที่ผู้เดินทางไปพำนักบ้านญาติ เพื่อน หรือแฟน ที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี

   1. จดหมายเชิญ (สามารถใช้จดหมายแสกนมาได้) เขียนแบบใดก็ได้ ลงชื่อและวันที่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เชิญ และผู้สมัคร (ชื่อ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล) วัตถุประสงค์และระยะเวลาของการเยี่ยม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญ และผู้สมัคร (รวมถึง ระยะเวลาของความสัมพันธ์)
   2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
   3. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัคร (ใบสูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส, ทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญที่มีตราแสตมป์ เข้า – ออกประเทศไทย, จดหมายอธิบายความสัมพันธ์, รูปถ่ายคู่กัน หรือแชทคุยกันทาง Application) 
   4. หลักฐานการทำงานของผู้เชิญ และหลักฐานทางการเงิน

หมายเหตุ

** กรณีผู้เดินทางอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

   1. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว (หนังสือยินยอมให้เดินทางจาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา)
   2. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทาง กับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ต้องให้ทางจากผู้ปกครองอีกฝ่ายที่ไม่ได้เดินทางทำหนังสือยินยอม และต้องรับรองโดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา)
   3. กรณีผู้ยื่นคำร้อง เดินทางพร้อมกันกับ บิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวต้องใช้ (หนังสือรับรองการมีอำนาจในการปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริงและสำเนา)

สถานเอกอัครราชทูต สถานทูตประเทศอิตาลี ประจำประเทศไทย

ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
Tel: 02-250-4970 Email: visa.ambbang@esteri.it 
Website: 
ambbangkok.esteri.it

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี 404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
Tel: 02-460-7059 Email: info.itth@vfshelpline.com 
Website: 
visa.vfsglobal.com/

วันเปิดทำการ: จันทร์ และ พุธ เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)
ทำการเวลา 08.30-12.00น. และ 13:00-16:00น.

 **ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS รับยื่นเฉพาะวีซ่าระยะสั้น (อยู่ไม่เกิน 90 วัน) เท่านั้น
 **ถ้าหากต้องการยื่นขอวีซ่าระยะยาว (อยู่เกิน 90 วัน) ต้องยื่นขอโดยตรงกับทางสถานทูตอิตาลี

 

วันหยุดประจำปี 2022 ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ประเทศอิตาลี

– กุมภาพันธ์ วันที่ 16
– เมษายน วันที่ 13, 14, 15, 18, 25
– พฤษภาคม วันที่ 04
– มิถุนายน วันที่ 03
– กรกฎาคม วันที่ 28
– สิงหาคม วันที่ 12
– ตุลาคม วันที่ 24
– ธันวาคม วันที่ 05, 26


ชอบบทความดีดี ของ ขอบฟ้า ทราเวล ของดีต้องส่งต่อ….

1. ชอบ >> กด Like ติดตามเราได้ที่ Facebook: www.facebook.com/KhobfahOfficial/
2. ใช่ >> กดแชร์ ส่งต่อ สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆรู้ ท่านจะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
———————————————————————— //// ///// ————————————————————————
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
โทร. : 099-365 5442
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @KhobfahTravel

 

วันเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย

ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ

 กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.