แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟ 3วัน 2คืน (Adaaran Select Hudhuranfushi)

 

แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟ 3วัน 2คืน (Adaaran Select Hudhuranfushi)

เดินทาง วันนี้ – ตุลาคม 62

แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟ 3วัน 2คืน (Adaaran Select Hudhuranfushi)

 • อดารัน ซีเลกต์ ฮุดูรัน ฟูชิ Adaaran Select Hudhuran Fushi เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ กับพืชพันธุ์ที่นานาชนิดบนเกาะที่มีน้ำทะเลที่มีแสงระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงแดด สัมผัสประสบการณ์วันหยุดในเขตร้อนที่รีสอร์ทอดาอารัน ซีเลกต์ ฮุดูรัน ฟูชิ เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทในเครืออดารัน

 • อดารัน ซีเลกต์ ฮุดูรัน ฟูชิ ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 83 เอเคอร์ของเกาะที่เขียวชอุ่มบนเกาะ Lhohifushi การออกแบบของรีสอร์ททำให้สามารถผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมของรีสอร์ทซึ่งเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่ดีที่สุดในมัลดีฟส์
 • Adaaran Select Hudhuran Fushi มีห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 165 หลังพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมสมัยการตกแต่งที่หรูหราบ่งบอกถึงประเทศเขตร้อน ดื่มด่ำกับห้องพักกลางน้ำ 37 หลัง สวรรค์บนดินที่ถูกตกแต่งอย่างความหรูหราพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษมากมาย มีลานอาบแดดส่วนตัวที่มีทางลงเล่นน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

     

อัตราค่าบริการ/ราคาท่าน

เดินทาง: วันนี้ – 31 Jul 2019

All Inclusive (อาหารเช้า+กลางวัน+เย็น และเครื่องดื่ม)

ประเภทห้องพัก 3วัน 2คืน 4วัน 3คืน
พักคู่ พัก 3 ท่าน เด็ก 2-11 ปี พักคู่ พัก 3 ท่าน เด็ก 2-11 ปี
Ocean Villa 21,500 20,000 24,000 29,000 27,000 34,000

 

เดินทาง: วันนี้ – 31 Jul 2019

Half Board (อาหารเช้าและเย็นไม่รวมเครื่องดื่ม)

ประเภทห้องพัก 3วัน 2คืน 4วัน 3คืน
พักคู่ พัก 3 ท่าน เด็ก 2-11 ปี พักคู่ พัก 3 ท่าน เด็ก 2-11 ปี
Sunset Ocean 30,000 25,000 27,000 40,000 33,000 38,000

 

เดินทาง: 01 – 31 Aug 2019

Half Board (อาหารเช้าและเย็นไม่รวมเครื่องดื่ม)

ประเภทห้องพัก 3วัน 2คืน 4วัน 3คืน
พักคู่ พัก 3 ท่าน เด็ก 2-11 ปี พักคู่ พัก 3 ท่าน เด็ก 2-11 ปี
Ocean Villa 31,000 27,000 29,000 43,000 36,000 40,000
Sunset Ocean 32,000 27,000 30,000 44,000 37,000 42,000

 

เดินทาง: 01 Sep – 31 Oct 2019

Half Board (อาหารเช้าและเย็นไม่รวมเครื่องดื่ม)

ประเภทห้องพัก 3วัน 2คืน 4วัน 3คืน
พักคู่ พัก 3 ท่าน เด็ก 2-11 ปี พักคู่ พัก 3 ท่าน เด็ก 2-11 ปี
Ocean Villa 30,000 25,000 27,000 40,000 34,000 38,000
Sunset Ocean 31,000 26,000 28,000 42,000 35,000 39,000

 

อัพเกรดอาหาร

Full Board    2 คืน 1,400/ท่าน    3คืน 2,000/ท่าน

All Inclusive    2 คืน 3,400/ท่าน   3คืน 5,000/ท่าน

Child   ลด 50% ของราคาข้างต้น

 

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ที่พักตามแพคเกจที่เลือก (พักขั้นต่ำ 2 คืน)
 • สปีดโบ้ทรับส่ง สนามบิน-รีสอร์ท-สนามบิน
 • อาหารเช้าและเย็นไม่รวมเครื่องดื่ม (Half Board)
 • ส่วนลด 30% สำหรับเข้ารับการทำสปาทรีตเม้นท์
 • ส่วนลด 10% สำหรับกิจกรรม Excursion
 • พนักงานต้อนรับ ณ สนามบินมาเล่
 • Welcome drink
 • ประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax

 

แพ็คเกจนี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำงวดแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรณีจองมากกว่า 30 วัน)
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกน้อยกว่า 40 – 30 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 50%
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 100% (peak season)
 • No show: Cancellation charge 100%

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

รายละเอียดโรงแรม : Adaaran Select Hudhuranfushi

ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
โทร. : 099-365 5442
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @KhobfahTravel

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์พม่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป ทัวร์ตุรกี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์อินเดีย จองประกันภัยการเดินทาง


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.