วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ รับยื่นวีซ่าสวิส (วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และ วีซ่าเยี่ยมเยือน)

ก่อนไปยื่นขอ วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ คุณควรเตรียมเอกสารให้พร้อม! โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนที่จะทำให้ได้วีซ่า ดังนี้

 

เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมยื่น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ มีดังนี้

  • เอกสารส่วนตัว

   1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางและต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี))
   2. สำเนาหน้าวีซ่า เชงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา ที่ท่านเคยได้รับ อย่างล่ะ 1 ฉบับ
   3. รูปถ่ายสี พื้นหลังเป็นสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป *ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
   4. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)
   5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทางพร้อมแปล
   6. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี)
   7. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
   8. สำเนาใบหย่า หรือสำเนาใบจดทะเบียนสมรส (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทาจดหมายชี้แจง ถึงระยะเวลาที่อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา พร้อมทั้งระบุถึงที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้เดินทางพานักอยู่เป็นภาษาอังกฤษและสาเนาสูติบัตรของบุตร (พร้อมแปล)
  • เอกสารการเงิน

   1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน **สามารถยื่นได้หลายบัญชี อาทิ บัญชีเงินเก็บ** ไม่แนะนำเป็นการขอจาก App Banking
   2. Bank Certificate จดหมายรับรองบัญชีจากธนาคาร
  • เอกสารการทำงาน และการศึกษา

   1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตราบริษัท โดยต้องระบุรายระเอียด ดังนี้ (ตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง) 
   2. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าสำเนาจะต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
   3. กรณีที่มีกิจการส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่ เป็นภาษาอังกฤษ
   4. กรณีผู้เดินทางเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตราให้เรียบร้อย)
  • เอกสารการเดินทาง

   1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
   2. เอกสารใบ Confirm โรงแรม
   3. โปรแกรมการเดินทาง 
   4. ประกันการเดินทาง 
   5. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า
   6. กรณีมีญาติเชิญ ผู้เชิญทาหนังสือเชิญตามตัวอย่างตามลิ้งมาด้วย https://www.ch.ch/en/letter-invitation-and-declaration-sponsorship/


เอกสารเพิ่มเติม

  • กรณียื่นวีซ่าเยี่ยมเยียน ที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

   1. จดหมายเชิญ  เขียนแบบใดก็ได้ ลงชื่อและวันที่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เชิญ และผู้สมัคร (ชื่อ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล) วัตถุประสงค์และระยะเวลาของการเยี่ยม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้สมัคร (รวมถึง ระยะเวลาของความสัมพันธ์)
   2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
   3. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัครหากมี
   4. ใบสูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส, หรือ ทะเบียนบ้าน
   5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญที่มีแสตมป์เข้า-ออกประเทศไทย
   6. จดหมายอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้สมัคร
   7. รูปถ่ายคู่กัน หรือ แชทคุยกันทาง Application
   8. หลักฐานการทำงานของผู้เชิญ และ หลักฐานทางการเงิน
   9. หนังสือรับรองการให้ที่พัก ที่ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ ที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

   1. บริษัทที่ลูกค้าเดินทางไปทำเกี่ยวกับอะไร เชิญไปเพื่อทำอะไร
   2. ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ถูกเชิญ
   3. ระยะเวลา (วันที่เข้าและออกจากสวิตเซอร์แลนด์/กลุ่มประเทศเชงเก้น)
   4. ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก ของผู้ถูกเชิญ
   5. ผู้เชิญจะรับผิดชอบ ต่อการเดินทางออกจาก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวีซ่า ของผู้ถูกเชิญ

หมายเหตุ

  • เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุ 15 ปี และมีบตรประชาชนแล้วให้นำสำเนามาแนบเรื่องด้วย)
  • ในกรณี พ่อ หรือแม่ของเด็ก (อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ของเด้ก ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางอำเภอ สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง แปลเป็นภาษาอังกฤษ

 


สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-674-6900 Web: eda.admin.ch/bangkok

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์-VFS Global : 404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
วันเปิดทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์) ทำการเวลา 08.30-12.00น. และ 13:00-16:00น.
Tel: 02-460-7065   Email: info.swth@vfshelpline.com    Web: visa.vfsglobal.com/

 


ชอบบทความดีดี ของ ขอบฟ้า ทราเวล ของดีต้องส่งต่อ….

1. ชอบ >> กด Like ติดตามเราได้ที่ Facebook: www.facebook.com/KhobfahOfficial/
2. ใช่ >> กดแชร์ ส่งต่อ สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆรู้ ท่านจะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
———————————————————————— //// //// ————————————————————————
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
โทร. : 099-365 5442
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @KhobfahTravel

 

วันเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย

ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ

 


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.