ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ในประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมก่อน Check-in!!

พฤษภาคม 22, 2019 | by KHOBFAH TRAVEL

คุณรู้หรือไม่ ???
ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ในประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมก่อน Check-in!!

ก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือออกนอกประเทศไทย ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงตน (Check-in) เพื่อรับบัตรโดยสาร (Boarding pass) ทุกครั้ง เพื่อความสะดวก เราขอแนะนำให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. สำหรับคนไทย
  กรณีเดินทางภายในประเทศ
  อายุ 7 ปีขึ้นไป : บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport เล่มจริง)
  อายุน้อยกว่า 7 ปี : สูติบัตร หรือ หนังสือเดินทาง

กรณีเดินทางออกนอกประเทศ
ผู้โดยสารทุกคน : หนังสือเดินทาง (Passport เล่มจริง) และ วีซ่า (ตามความจำเป็น)

 • 2. สำหรับชาวต่างชาติ
  กรณีเดินทางภายในประเทศและออกนอกประเทศไทย
  – หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport เล่มจริง) และ วีซ่า (ตามความจำเป็น)
 • 3. สำหรับคนต่างด้าว (แก้ไข)
  กรณีเดินทางภายในประเทศ
  – บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ

กรณีเดินทางออกนอกประเทศ
– เอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว และ วีซ่า (ตามความจำเป็น)

 • 4. สำหรับผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย
  กรณีเดินทางภายในประเทศและออกนอกประเทศไทย
  – เอกสารการเดินทางของผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย และเอกสารเดินทางที่ออกโดยสหประชาชาติ หรือ เอกสารที่ยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐ พร้อม วีซ่า (ตามความจำเป็น)

**ทั้งหมดนี้ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น**

ข้อมูลเพิ่มเติม / ดาวน์โหลด PDF คลิก :https://www.caat.or.th/th/archives/40487

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเช็คอิน
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องเอกสารสำหรับแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check-In) สำหรับคนไทย

1. เอกสารที่สามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเดินทางภายในประเทศไทย)

1.1 ใบรับหรือใบแทนใบรับ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526
กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ยื่นคำขอได้ในวันเดียวกัน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหรือใบแทนใบรับแก่ผู้ยื่นคำขอ ซึ่งใบรับหรือใบแทนใบรับนั้นสามารถใช้ได้เสมือนบัตรประจำตัวประชาชนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบรับหรือใบแทนใบรับ การใช้ใบรับหรือใบแทนใบรับในการแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check-In) แบ่งออกเป็นกรณี ดังนี้
– กรณีบุคคลได้รับใบรับหรือใบแทนใบรับจากการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร ให้ใช้ใบรับหรือใบแทนใบรับฉบับจริงร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมฉบับจริง
– กรณีขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก หรือ บัตรประจำตัวประชาชนหาย หรือ บัตรประจำตัวประชาชนถูกทำลายทั้งหมด ให้ใช้ใบรับหรือใบแทนใบรับฉบับจริงอย่างเดียว

1.2 การขอคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีบุคคลที่ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check-In) บุคคล
สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำเอกสารคัด
และรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาใช้แสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check-In) ได้
(ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของกรมการปกครอง)

1.3 เอกสารอื่นๆ
บุคคลอาจใช้บัตรประจำตัวฉบับจริง ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ บัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรข้าราชการ) ในการแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check-In) ได้

2. กรณีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง (กรณีเดินทางออกนอกประเทศไทย)
เอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check-In)
1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport)
2. วีซ่า (ตามความจำเป็น)

3. หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศฉบับจริง
(ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกรมการกงสุล)

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ https://www.caat.or.th/th/archives/36506
และ CAAT

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์พม่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป ทัวร์ตุรกี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์อินเดีย


บทความท่องเที่ยวอื่นๆ