วีซ่ากรีซ รับยื่นวีซ่ากรีซ (วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยือน)

ก่อนไปยื่นขอ วีซ่ากรีซ คุณควรเตรียมเอกสารให้พร้อม! โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนที่จะทำให้ได้วีซ่า ดังนี้

 

เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมยื่น วีซ่ากรีซ มีดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า **หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรูณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า**
  2. รูปถ่ายสี ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเสนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว  กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5ซม. จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  3. หลักฐานทางการเงิน สำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา และ Bank Statement
  4. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าบัตร และด้านหลังบัตร)
  5. สำเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และรับรองจากกระทรวงฯ ในกรณีผู้เดินทางไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำจดหมายชี้แจงให้กับสถานทูตถึงระยะเวลาที่อยู่กินฉันท์สามี – ภรรยา
  6. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองจากกระทรวงฯ
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  8. เอกสารใบ Hotel Confirmation (ใบยืนยันการจองโรงแรม)
  9. โปรแกรมการเดินทาง 
  10. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมวงเงินประกันจำนวน 30,000 ยูโร
  11. หนังสือเชิญ (กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ) **ในกรณีที่มีจดหมายเชิญฉบับจริงจากเพื่อนหรือญาติ ต้องเพิ่มเอกสาร สำเนาหนังสือเดินทาง, ทะเบียนบ้าน ถ้าหากผู้เชิญรับรองค่าใช้จ่ายเพิ่ม หลักฐานทางการงาน, หลักฐานการเงินของผู้เชิญแนบมาด้วย **
  12. แบบฟอร์มคำร้องอวีซ่า (ใบสมัครวีซ่า)
  13. หลักฐานการทำงาน

**กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตราบริษัท โดยต้องระบุรายระเอียด ดังนี้ (ตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง)

**กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าสำเนาจะต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

**กรณีที่มีกิจการส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่ เป็นภาษาอังกฤษ

**กรณีผู้เดินทางเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตราให้เรียบร้อย)

 


กรณีทำวีซ่าเยี่ยมเยียนที่กรีช ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  1. จดหมายเชิญ  เขียนแบบใดก็ได้ ลงชื่อและวันที่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เชิญ และผู้สมัคร (ชื่อ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล) วัตถุประสงค์และระยะเวลาของการเยี่ยม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้สมัคร (รวมถึง ระยะเวลาของความสัมพันธ์)
  2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
  3. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัครหากมี
  4. ใบสูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส, หรือ ทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญที่มีแสตมป์เข้า-ออกประเทศไทย
  6. จดหมายอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้สมัคร
  7. รูปถ่ายคู่กัน หรือ แชทคุยกันทาง Application
  8. หลักฐานการทำงานของผู้เชิญ และ หลักฐานทางการเงิน
  9. หนังสือรับรองการให้ที่พัก ที่ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศกรีช (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

 


หมายเหตุ

  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าประมาณ 7-15 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง) ต้องจองคิวก่อนยื่นทุกครั้ง
  • สำหรับเด็ก ให้ยื่นสูติบัตร (แปลภาษาอังกฤษ)
  • เด็กอายุตํ่ากว่า 16 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุ 15 ปี และมีบตรประชาชนแล้วให้นำสำเนามาแนบเรื่องด้วย)
  • ในกรณี พ่อ หรือแม่ของเด็ก (อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ของเด้ก ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางอำเภอ สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรส (ภาษาอังกฤษ)
  • สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย ให้ยื่น (a) ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี (Work permit) (b) ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Residence permit) และ (c) วีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในประเทศไทย (Re-entry visa) พร้อมสำเนา 1 ชุด

แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตกรีซ ประจำประเทศไทย

เลขที่ 100/41 ชั้น 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
Tel: 02-667-0090 ถึง 92
Email: grcon.ban@mfa.gr web: www.mfa.gr/missionsabroad/

เปิดทำการ : จันทร์ – พุธ เวลา 09.30 – 12.30น.
Tel: 02-667-0090 (สอบถามข้อมูล / นัดหมายวันยื่น ระหว่าง 14.00 – 16.00น.)


ชอบบทความดีดี ของ ขอบฟ้า ทราเวล ของดีต้องส่งต่อ….

1. ชอบ >> กด Like ติดตามเราได้ที่ Facebook: www.facebook.com/KhobfahOfficial/
2. ใช่ >> กดแชร์ ส่งต่อ สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆรู้ ท่านจะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
———————————————————————— //// //// ————————————————————————
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
โทร. : 099-365 5442
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @KhobfahTravel

 

วันเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย

ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ

 


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.