UK Visa วีซ่าอังกฤษ บริการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

UK Visa การยื่นขอวีซ่าอังกฤษ ควรเตรียมเอกสารอะไร หรือมีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไร?

 

การเดินทางไปยังประเทศอังกฤษของคนไทยในปัจจุบันยังคงจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง (จะเรียก UK Visa หรือ England Visa ได้หมดค่ะ) ซึ่งทางประเทศอังกฤษยังมีการเปิดประเภทวีซ่าให้ยื่นมากมาย เช่น วีซ่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว วีซ่าสำหรับเยี่ยมญาติ วีซ่าสำหรับนักเรียนนักศึกษา วีซ่าแต่งงาน และ วีซ่าสำหรับทำงาน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น หรือเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

 เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมในการยื่นวีซ่า UK Visa

  1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงด้วย ถ้ามี) 
  2. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปล)
  3. รูปถ่ายสี พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม. กว้างส่วนศีรษะ 15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา จำนวน 2 ใบ สำหรับการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)
  4. สำเนาบัตรประชาชน *ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร* (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมเอกสารฉบับแปล)
  5. หลักฐานการทำงาน
  6. หลักฐานการเงิน *Bank Statement 6 เดือน* และเอกสารสมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อนามสกุล ต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
  7. ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (พร้อมฉบับแปล)
  8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  9. เอกสารใบจองโรงแรมที่พักในประเทศอังกฤษ
  10. หนังสือเชิญจากญาติ พร้อมแนบเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ *กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องแนบหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินมาด้วย*
  11. หนังสือเชิญ (กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ)
   ** ในกรณีที่มีจดหมายเชิญ (ฉบับจริง) จากเพื่อนหรือญาติ ต้องเพิ่มเอกสาร สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาทะเบียนบ้าน, ถ้าผู้เชิญเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย ให้เพิ่มหลักฐานหลักฐานการงาน และหลักฐานการเงินของผู้เชิญแนบมาด้วย **
  12. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

ประเภทหลักฐานการทำงาน สำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ 

  1. กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ชุด โดยภายในจะต้องระบุรายละเอียดดังนี้

         1.1 ผู้เดินทางทำงานแผนกใด?

         1.2 ผู้เดินทางเริ่มทำงานวันที่เท่าไหร่?

         1.3 ผู้เดินทางได้รับเงินเดือนเท่าไหร่?

         1.4 ผู้เดินทางลาหยุดเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่?

         1.5 ผู้เดินทางเริ่มกลับมาทำงานวันที่เท่าไหร่?

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องยื่นหลักฐานสำเนาประกอบธุรกิจการค้าจำนวน 1 ชุด ดังนี้

         2.1 ใบจดทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่

3. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาจำนวน 1 ชุด


เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการยื่นขอวีซ่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 

1. สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
2. สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
4. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

– กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
1. สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
2. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

– กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 
1. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารวีซ่า สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว 

  1. การยื่นวีซ่าแบบปกติ จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารประมาณ 15 วัน
  2. การยื่นวีซ่าแบบด่วน จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารประมาณ 5 วัน
  3. การยื่นวีซ่าแบบด่วนพิเศษ จะใช้เวลาในพิจารณาเอกสารประมาณ 24 ชั่วโมง

** ทั้งนี้ทางสถานทูตจะไม่สามารถการันตีวันออกเอกสารวีซ่าของท่านได้!! **


หมายเหตุ

** สำหรับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษโดยทั่วไป ใช้เวลาในการพิจารณา ผลวีซ่าอยู่ที่ 6 – 8 สัปดาห์


สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น12A 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2 305 8333 อีเมล์: Info.Bangkok@fcdo.gov.uk
เวลาทำการ (เวลาท้องถิ่น) : วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี, 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
และวันศุกร์, 08.00 – 13.00 น.

ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าอังกฤษ สำนักงานหลักกรุงเทพฯ
อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลาทำการ: เสาร์ 08.30 – 12.00 น. (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
เวลารับหนังสือเดินทาง: จันทร์ – ศุกร์ 13.30 – 16.00 น.
Web: visa.vfsglobal.com/ รับคำร้อง


ชอบบทความดีดี ของ ขอบฟ้า ทราเวล ของดีต้องส่งต่อ….

1. ชอบ >> กด Like ติดตามเราได้ที่ Facebook: www.facebook.com/KhobfahOfficial/
2. ใช่ >> กดแชร์ ส่งต่อ สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆรู้ ท่านจะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
———————————————————————— //// ///// ————————————————————————
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
โทร. : 099-365 5442
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @Tour1

 

วันเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย

ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ

 


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.